Op maandag 22 juli zijn onze vestigingen gesloten. We blijven bereikbaar voor dringende depannages.
Ik heb dit bericht gelezen

Algemene voorwaarden

Over deze site

Deze website wordt beheerd door Vangaever nv, Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem. BE 0406 729 314 RPR Gent, afdeling Kortrijk

Intellectuele eigendom

 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op deze site zijn beschermd door eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Vangaever en haar leveranciers. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vangaever nv. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

Verantwoordelijkheid

 • Vangaever nv en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen, bugs, eender welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Vangaever nv. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Vangaever nv elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website.

Juistheid der gegevens

 • Sommige op deze site geïllustreerde producten en onderdelen kunnen verschillen van de werkelijke uitvoering. Bepaalde illustraties of video’s kunnen bedoeld zijn om een indruk te geven van de werking en kunnen hierbij andere versies, prototypes of opties weergeven. Bepaalde gegevens worden ter goede trouw verstrekt maar kunnen zijn gewijzigd door productieaanpassing bij Vangaever nv of onze leveranciers. Alle informatie die via deze website wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld en kan Vangaever nv niet binden. Deze informatie kan te allen tijde worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.
 • Vangaever nv behoud zich tevens het recht voor te allen tijde (prijs)wijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen.

Links

 • Eventuele links naar andere websites zijn puur informatief. Vangaever nv biedt geen enkele garantie omtrent betrouwbaarheid en toegang daartoe. De aanwezigheid van dergelijke links betekent niet dat Vangaever nv zich akkoord verklaart met de inhoud.Vangaever nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud, hun beleid inzake privacy of het verzamelen van gegevens. De links naar deze websites zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en u bezoekt deze websites dus op eigen risico.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper

Enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere, niettegenstaande alle tegenstrijdige bedingen.

Artikel 2. Bestellingen

 • De door onze vertegenwoordigers opgenomen bestellingen zijn slechts verbindend voor ons na onze schriftelijke orderbevestiging.
 • Wij mogen ten alle tijde de geplaatste bestellingen geheel of gedeeltelijk annuleren wanneer de bestelde goederen niet beschikbaar zijn bij onze fabrikant of leveranciers, of in geval van overmacht, zonder dat de koper recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook.

Artikel 3. Leveringen

 • De leveringstermijnen, enkel bij wijze van inlichting verstrekt, binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • De goederen worden beschouwd als geleverd te zijn vanaf onze magazijnen voor verzending. De verzending en de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper. De vervoerkosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 4. Aanvaarding

 • De koper dient de conformiteit bij ontvangst te controleren. Geen enkele klacht zal weerhouden worden indien deze niet per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen geschiedt, en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 • De vervanging van onze levering kan geen aanleiding geven tot verbreking en evenmin tot schadevergoeding, terwijl de koper hierdoor niet gemachtigd wordt de betaling te weigeren van het eventueel verschuldigd saldo.
 • In geval de verkoper een foutieve levering erkent, zal zijn verantwoordelijkheid steeds beperkt blijven hetzij tot de vervanging, hetzij tot de terugname van het foutief gedeelte van de levering, aan de prijs van het contract, en dit naar keuze van de verkoper.

Artikel 5. Aansprakelijkheid uit hoofde van onze leveringen

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreeks of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons verkochte producten.
 • Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leverancier en behelst geen levering van vervangmachines. Er wordt geen enkele waarborg gegeven op de onderdelen in glas, rubber, plastiek, papier, carbon en andere gemakkelijk beschadigbare materialen.

Artikel 6. Modellen en specificaties

De afmetingen en andere technische karakteristieken, evenals de tekeningen op de catalogen en folders, worden bij benadering gegeven.

Artikel 7. Schadevergoeding bij annulatie/verbreking

In geval van annulatie van de bestelling door de koper of wanneer de koper weigert de bestelde goederen af te halen of in ontvangst te nemen, mogen wij de uitvoering van de overeenkomst vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden beschouwen met recht op een schadevergoeding ten belope van 25% van de waarde van de bestelling.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 • De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten onze name, behalve andere uitdrukkelijk beding. Een klacht ontheft de koper niet van zijn verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.
 • Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum. Nummer en datum van de factuur moeten vermeld worden.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12 % per jaar op het factuurbedrag, meer een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 100. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
 • De uitgifte van al of niet geaccepteerde wissels of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen wijziging aan de algemene verkoopsvoorwaarden mee, die onverminderd van toepassing blijven. Speciaal in geval van gerechtelijke actie in verband met de wissel mogen wij de volledige toepassing eisen van punt c.
 • Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat de koper tekort komt aan zijn verbintenissen, hij zijn handtekening laat protesteren, hij uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen, hij door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd enzovoort of hij zich bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, mogen wij opgenomen bestellingen annuleren, verdere leveringen stop zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 • Wij behouden de eigendom van al de door ons verkochte producten totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten.
 • Indien de prijs of de overeengekomen afbetaling niet op de vervaldag vereffend zijn, mogen wij de verkoop ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en de bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen, tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van die goederen.
 • In geval van inbeslagname zal hij kennis geven van dit eigendomsvoorbehoud en de verkoper onmiddellijk verwittigen.

Artikel 10. Bevoegde Rechtbank

 • Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. Op alle contracten is de Belgische wetgeving van toepassing. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking aan beide clausules mee. Het aanvaarden van wissels brengt geen schuldvernieuwing mede.
 • Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zijn elke geschil nopens een openstaande factuur onder de € 1.900 definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan worden bekomen bij de Belgische Arbitrage Instelling, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
 • Partijen komen uitdrukkelijk overeen elke tegenstrijdigheid, betwisting of geschil nopens een factuur met een waarde boven de € 1.900 voor te leggen aan de Rechtbanken bevoegd voor de zetel van de verkoper.
 • De B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) blijft dus belast met de aanstelling van scheidsrechters voor de geschillen welke de waarde van € 1.900 overtreffen indien de afzonderlijke facturen deze waarde niet overtreffen.

Artikel 11. Verwerking van de persoonsgegevens

 • Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Vangaever nv, Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
 • De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze ‘privacy verklaring’, zoals terug te vinden is op onze website.

Bijzondere voorwaarden webshop

 • De webshop richt zich enkel tot professionele klanten. Bestellingen via de website worden geacht voor beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. De vermelde prijs is, tenzij anders vermeld, exclusief BTW, eventuele taksen, verpakkings- en leveringskosten. Deze kosten dienen door de koper te worden gedragen.
 • De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
 • Bij het plaatsen van een bestelling gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met alle algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
 • De Verkoop zal pas als definitief afgesloten beschouwd worden bij de verzending van de goederen of nadat Vangaever nv per e-mail bevestigd heeft dat de bestelling aanvaard werd.